Δομές Δεδομένων - Αναλυτική ύλη μαθήματος

Ενότητα 
Θέμα
Εισαγωγή
 --Αλγόριθμοι
 --Ορθότητα αλγορίθμων
 --Ασυμπτωτική ανάλυση
 --Αφηρημένος Τύπος Δεδομένων
 pdf
Δυαδική αναζήτηση
Συγκριτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης
 --Ταξινόμηση “Εισαγωγής” (insertion sort)
 --Ταξινόμηση “Επιλογής” (selection sort)
 --Ταξινόμηση “Φυσαλίδας” (bubble sort)
 --“Ταχεία” ταξινόμηση (quick sort)
 --Ταξινόμηση “Συγχώνευσης” (merge sort)
Κάτω όριο για συγκριτικούς αλγόριθμους ταξινόμησης
Αλγόριθμοι ταξινόμησης μέσω κατανομής
 --Ταξινόμηση “Κάδου/δοχείου” (bucket/bin sort)
 --Ταξινόμηση “Βάσης” (radix sort)
 --Ταξινόμηση “Καταμέτρησης” (counting sort)
 pdf
Απλές δομές Δεδομένων
Διανύσματα vs. Συνδεδεμένες δομές
Λίστες
 --Απλά συνδεδεμένες (SinglyLinkedList)
 --Κυκλικά συνδεδεμένες (CircularlyLinkedList)
 --Διπλά συνδεδεμένες (DoublyLinkedList)
 --Positional (PositionalLinkedList)
 --Δεικτοδοτιμένες (ArrayList)
 pdf

Απλοί Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (ΑΤΔ)
 --Στοίβα (Stack, FIFO)
 --Ουρά (Queue, FIFO)
 --Κυκλική ουρά (CircularQueue)
 pdf
Δένδρα
 --Ορισμοί
 --Διαπεράσεις δένδρων (Preorder, Postorder, Inorder)
 --Δυαδικά δένδρα και ιδιότητες
 --Υλοποίηση δένδρικών δομών
 --Εφαρμογές
 pdf
Ο ΑΔΤ "Ουρά προτεραιότητας" (Priority Queue)
 --Δομή σωρού
   * Υλοποίηση με δενδρική δομή
   * Υλοποίηση με διάνυσμα
   * Κατασκευή σωρού (heapify)
 --Προσαρμοζόμενη (adjustable) ουρά προτεραιότητας
 pdf
Ο ΑΔΤ "Χάρτης" (Map)
 --Υλοποιήσεις με Λίστες
 --Κατακερμαστισμός (Hashing)
   * Με αλυσίδες (Chaining)
   * Γραμμική εξέταση (Linear probing)
   * Τετραγωνική εξέταση (Quadratic probing)
   * Διπλός κατακερματισμός (Double hashing)
Ο ΑΔΤ "Διατεταγμένος Χάρτης" (SortedMap)
 --Υλοποίηση με ArrayList
 --Λίστα Παράλειψης (Skip List)
Ο ΑΔΤ "Σύνολο" (Set)
Ο ΑΔΤ "Λεξικό" (Dictionary/MultiSet/Bag)
 pdf
Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης (Binary Search Trees)
 -- Φυλλο-προσανατολισμένα Δενδρα Αναζήτησης
   (Leaf-oriented BSTs)
 -- AVL Trees
 -- Β-Trees
   * B-Trees και Βάσεις Δεδομένων
 --Υλοποιήσεις ΑΤΔ
   * SortedMap
   * AdaptablePriorityQueue
 pdf
Ο ΑΔΤ "Ξένα σύνολα" (Disjoint Sets)  pdf
10 
--